top of page

Zbornik Seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu je časopis koji predstavlja rezultate recentnih i relevantnih naučnih istraživanja u polju istorije umetnosti i vizuelne kulture 20. i 21. veka, teorije umetnosti, istorije i teorije filma, studija kulture i srodnih naučnih oblasti, domaćih i inostranih autora.


Časopis izlazi jedanput godišnje i objavljuje članke na srpskom i engleskom jeziku u štampanom i elektronskom izdanju. U časopisu se objavljuju: originalni naučni radovi, pregledni radovi, naučne kritike, prikazi knjiga i izložbi.

Zbornik Seminara za studije moderne umetnosti je dostupan u režimu otvorenog pristupa sadržaju rukovodeći se principom da su istraživanja slobodno dostupna javnosti, čime se podržava globalna razmena znanja. Radovi objavljeni u časopisu mogu se besplatno preuzeti sa sajta časopisa i koristiti u skladu sa licencom Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

UREDNIŠTVO: prof. dr Lidija Merenik (Filozofski fakultet, Beograd) – odgovorni urednik

prof. dr Simona Čupić (Filozofski fakultet, Beograd)

prof. dr Lovorka Magaš Bilandžič (Sveučilište u Zagrebu)

prof. dr Dragan Čihorić (Univerzitet u Istočnom Sarajevu)

dr Ana Ereš (Filozofski fakultet, Beograd) – izvršni urednik

IZDAVAČKI SAVET: dr Petar Prelog (Insitut za povijest umjetnosti, Zagreb) – predsednik

prof. dr Jasmina Čubrilo (Filozofski fakultet, Beograd)

prof. dr Roxana Pana Oltean (Univerzitet u Bukureštu)

doc. dr Iva Paštrnáková (Univerzitet Komenskog u Bratislavi)

ISSN (print) 2217-3951

ISSN (online) 2738-1528

Publikovanje časopisa podržali su Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstvo kulture i inofrmisanja Republike Srbije.

bottom of page